John: 8

 

 

 

1 Men Jesus gikk til Oljeberget.
2 Og tidlig om morgenen kom han atter til templet, og alt folket kom til ham, og han satte sig og lërte dem.
3 Da kom de skriftlërde og fariseerne med en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne frem for ham
4 og sa til ham: Mester! denne kvinne er grepet på fersk gjerning i hor.
5 I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal stenes; hvad sier nu du?
6 Dette sa de for å friste ham, så de kunde få klagemål imot ham. Men Jesus bukket sig ned og skrev med fingeren på jorden.

7 Og da de blev ved å sp¢rre, rettet han sig op og sa: Den av eder som er uten synd, han kaste den f¢rste sten på henne!
8 Og han bukket sig atter ned og skrev på jorden.


9 Men da de h¢rte det, gikk de ut, den ene efter den annen, de eldste f¢rst; og Jesus blev alene tilbake med kvinnen som stod der.
10 Da rettet Jesus sig op og sa til henne: Kvinne! hvor er de? Har ingen ford¢mt dig?


11 Hun sa: Nei, Herre! ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg ford¢mmer dig; gå bort, og synd ikke mere!
12 Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys; den som f¢lger mig, skal ikke vandre i m¢rket, men ha livsens lys.
13 Fariseerne sa da til ham: Du vidner om dig selv; ditt vidnesbyrd er ikke sant.
14 Jesus svarte og sa til dem: Om jeg også vidner om mig selv, er mitt vidnesbyrd sant; for jeg vet hvorfra jeg er kommet, og hvor jeg går hen; men I vet ikke hvorfra jeg kommer, eller hvor jeg går hen.
15 I d¢mmer efter kj¢det; jeg d¢mmer ingen.
16 Men om jeg også d¢mmer, da er min dom rett; for jeg er ikke alene, men jeg og Faderen, som har sendt mig;
17 men også i eders lov står det skrevet at to menneskers vidnesbyrd er sant.
18 Jeg er den som vidner om mig, og Faderen, som har utsendt mig, vidner om mig.
19 De sa da til ham: Hvor er din Fader? Jesus svarte: I kjenner hverken mig eller min Fader; kjente I mig, da kjente I også min Fader.
20 Disse ord talte han ved tempelkisten, mens han lërte i templet, og ingen grep ham; for hans time var ennu ikke kommet.
21 Han sa da atter til dem: Jeg går bort, og I skal lete efter mig, og I skal d¢ i eders synd; dit jeg går, kan I ikke komme.
22 J¢dene sa da: Han vil vel ikke drepe sig selv, siden han sier: Dit jeg går, kan I ikke komme?
23 Og han sa til dem: I er nedenfra, jeg er ovenfra; I er av denne verden, jeg er ikke av denne verden.
24 Derfor sa jeg til eder: I skal d¢ i eders synder; for tror I ikke at det er mig, da skal I d¢ i eders synder.
25 De sa da til ham: Hvem er du? Jesus sa til dem: Nettop det jeg sier eder.
26 Jeg har meget å si og å d¢mme om eder; men han som har sendt mig, er sanndru, og det jeg har h¢rt av ham, det taler jeg til verden.
27 De skj¢nte ikke at det var om Faderen han talte til dem.
28 Jesus sa da: Når I får oph¢iet Menneskes¢nnen, da skal I skj¢nne at det er mig, og at jeg intet gj¢r av mig selv, men taler dette således som min Fader har lërt mig.
29 Og han som har sendt mig, er med mig; han har ikke latt mig alene, fordi jeg alltid gj¢r det som er ham til behag.
30 Da han talte dette, trodde mange på ham.
31 Jesus sa da til de j¢der som var kommet til tro på ham: Dersom I blir i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler,
32 og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigj¢re eder.
33 De svarte ham: Vi er av Abrahams ëtt og har aldri vërt nogens trëler; hvorledes kan da du si: I skal bli fri?
34 Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hver den som gj¢r synd, er syndens trël.
35 Men trëlen blir ikke i huset til evig tid; s¢nnen blir der til evig tid.
36 Får da S¢nnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.
37 Jeg vet at I er av Abrahams ëtt; men I står mig efter livet, fordi mitt ord ikke finner rum i eder.
38 Jeg taler det jeg har sett hos min Fader; så gj¢r også I det I har h¢rt av eders far.
39 De svarte ham: Vår far er Abraham! Jesus sier til dem: Var I Abrahams barn, da gjorde I Abrahams gjerninger;
40 men nu står I mig efter livet, et menneske som har sagt eder sannheten, som jeg har h¢rt av Gud; det gjorde ikke Abraham.
41 I gj¢r eders fars gjerninger. De sa til ham: Vi er ikke avlet i hor, vi har én far, Gud.
42 Jesus sa til dem: Var Gud eders far, da elsket I mig; for jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham; for jeg er heller ikke kommet av mig selv, men han har utsendt mig.
43 Hvorfor skj¢nner I ikke min tale? Fordi I ikke tåler å h¢re mitt ord.
44 I har djevelen til far, og I vil gj¢re eders fars lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler l¢gn, taler han av sitt eget, for han er en l¢gner og l¢gnens far.
45 Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten.
46 Hvem av eder kan overbevise mig om synd? Men sier jeg sannhet, hvorfor tror I mig da ikke?
47 Den som er av Gud, h¢rer Guds ord; derfor h¢rer I ikke, fordi I ikke er av Gud.
48 J¢dene svarte ham: Sier vi ikke med rette at du er en samaritan og er besatt?
49 Jesus svarte: Jeg er ikke besatt, men jeg ërer min Fader, og I vanërer mig.
50 Men jeg s¢ker ikke min ëre; det er en som s¢ker den og d¢mmer.
51 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Om nogen holder mitt ord, skal han aldri i evighet se d¢den.
52 J¢dene sa til ham: Nu skj¢nner vi at du er besatt. Abraham er d¢d, og profetene likeså, og du sier: Om nogen holder mitt ord, skal han aldri i evighet smake d¢den!
53 Du er da vel ikke st¢rre enn vår far Abraham, som d¢de? og profetene d¢de; hvem gj¢r du dig selv til?
54 Jesus svarte: ërer jeg mig selv, da er min ëre intet; det er min Fader som ërer mig, han som I sier er eders Gud.
55 Og I kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham; og om jeg sier at jeg ikke kjenner ham, da blir jeg en l¢gner som I. Men jeg kjenner ham og holder hans ord.
56 Abraham, eders far, frydet sig til å se min dag; og han så den og gledet sig.
57 J¢dene sa da til ham: Du er ennu ikke femti år og har sett Abraham?
58 Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: F¢r Abraham blev til, er jeg.
59 Da tok de stener op for å kaste på ham; men Jesus skjulte sig og gikk ut av templet.

 

John: 9

 

 

1 Og da han gikk videre, så han en mann som var f¢dt blind.
2 Og hans disipler spurte ham: Rabbi! hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulde f¢des blind?
3 Jesus svarte: Hverken han har syndet eller hans foreldre, men det var forat Guds gjerninger skulde åpenbares på ham.
4 Jeg må gj¢re hans gjerninger som har sendt mig, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide.
5 Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys.
6 Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden og gjorde en deig av spyttet og smurte deigen på hans ¢ine.


7 og han sa til ham: Gå og vask dig i dammen Siloa, det er utlagt: utsendt. Han gikk da bort og vasket sig, og kom tilbake seende.
8 Grannene og de som f¢r hadde sett ham sitte og tigge, sa da: Er det ikke han som satt og tigget?


9 Andre sa: Jo, det er han; andre sa: Nei, men han ligner ham. Han selv sa: Det er mig.
10 De sa da til ham: Hvorledes blev dine ¢ine åpnet?
11 Han svarte: Den mann som heter Jesus, gjorde en deig og smurte på mine ¢ine og sa til mig: Gå til Siloa og vask dig! Da jeg så gikk bort og vasket mig, fikk jeg mitt syn.
12 De sa til ham: Hvor er han? Han sier: Jeg vet ikke.
13 Da f¢rer de ham som hadde vërt blind, frem for fariseerne.
14 Men det var sabbat den dag da Jesus gjorde deigen og åpnet hans ¢ine.
15 Fariseerne spurte ham da likeså hvorledes han hadde fått sitt syn. Han sa til dem: Han la en deig på mine ¢ine, og jeg vasket mig, og nu ser jeg.
16 Nogen av fariseerne sa da: Denne mann er ikke fra Gud, siden han ikke holder sabbaten. Andre sa: Hvorledes kan en synder gj¢re sådanne tegn? Og det var splid iblandt dem.
17 Da sier de atter til den blinde: Hvad sier du om ham, siden det var dine ¢ine han åpnet? Han sa: Han er en profet.
18 J¢dene trodde da ikke om ham at han hadde vërt blind og fått sitt syn, f¢r de fikk kalt for sig foreldrene til ham som hadde fått sitt syn,
19 og de spurte dem: Er dette eders s¢nn som I sier er f¢dt blind? Hvorledes går det da til at han nu ser?
20 Hans foreldre svarte: Vi vet at dette er vår s¢nn, og at han er f¢dt blind;
21 men hvorledes det er gått til at han nu ser, det vet vi ikke, eller hvem som har åpnet hans ¢ine, det vet vi heller ikke; sp¢r ham selv! han er gammel nok, han vil selv svare for sig.
22 Dette sa hans foreldre fordi de fryktet for j¢dene; for j¢dene var allerede kommet overens om at dersom nogen bekjente ham å vëre Messias, skulde han utst¢tes av synagogen;
23 derfor sa hans foreldre: Han er gammel nok; sp¢r ham selv!
24 De kalte da annen gang den mann for sig som hadde vërt blind, og sa til ham: Gi Gud ëre! Vi vet at dette menneske er en synder.
25 Han svarte da: Om han er en synder, vet jeg ikke; én ting vet jeg, at jeg som var blind, nu ser.
26 De sa da til ham: Hvad gjorde han med dig? hvorledes åpnet han dine ¢ine?


27 Han svarte dem: Jeg har allerede sagt eder det, og I h¢rte ikke på det; hvorfor vil I atter h¢re det? Kanskje også I vil bli hans disipler?
28 Da skjelte de ham ut og sa: Du er hans disippel, men vi er Mose disipler.
29 Vi vet at til Moses har Gud talt, men hvor denne er fra, vet vi ikke.
30 Mannen svarte dem: Dette er da underlig at ikke I vet hvor han er fra, og han har dog åpnet mine ¢ine.
31 Vi vet at Gud h¢rer ikke syndere, men den som er gudfryktig og gj¢r hans vilje, ham h¢rer han.
32 Så lenge verden har stått, er det uh¢rt at nogen har åpnet ¢inene på en blindf¢dt;
33 var ikke denne mann fra Gud, da kunde han intet gj¢re.
34 De svarte ham: Du er helt igjennem f¢dt i synder, og du vil lëre oss? Og de kastet ham ut.
35 Jesus fikk h¢re at de hadde kastet ham ut, og da han traff ham, sa han: Tror du på Guds S¢nn?
36 Han svarte: Hvem er han da, Herre, så jeg kan tro på ham?
37 Jesus sa til ham: Du har sett ham; og han som her taler med dig, han er det.


38 Han sa: Jeg tror, Herre! og falt ned for ham.
39 Og Jesus sa: Til dom er jeg kommet til denne verden, forat de som ikke ser, skal se, og de som ser, skal bli blinde.
40 Nogen av fariseerne, som var sammen med ham, h¢rte dette og sa til ham: Kanskje vi også er blinde?
41 Jesus sa til dem: Var I blinde, da hadde I ikke synd; men nu sier I: Vi ser; derfor blir eders synd.

 

John: 10

 

 

1 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som ikke går inn i fårestien gjennem d¢ren, men stiger over annensteds, han er en tyv og en r¢ver;
2 men den som går inn gjennem d¢ren, han er fårenes hyrde.
3 For ham lukker d¢rvokteren op, og fårene h¢rer hans r¢st, og han kaller sine får ved navn og f¢rer dem ut.
4 Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene f¢lger ham, fordi de kjenner hans r¢st;
5 men en fremmed f¢lger de ikke, de flyr fra ham, fordi de ikke kjenner de fremmedes r¢st.
6 Denne lignelse sa Jesus til dem; men de skj¢nte ikke hvad det var han talte til dem.
7 Jesus sa da atter til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Jeg er d¢ren til fårene.
8 Alle de som er kommet f¢r mig, er tyver og r¢vere; men fårene har ikke h¢rt dem.
9 Jeg er d¢ren; den som går inn gjennem mig, han blir frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne f¢de.
10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ¢delegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.
11 Jeg er den gode hyrde; den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.
12 Men den som er leiesvenn og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, han ser ulven komme, og forlater fårene og flyr, og ulven r¢ver dem og jager dem fra hverandre;
13 for han er en leiesvenn, og fårene ligger ham ikke på hjerte.
14 Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine og kjennes av mine,
15 likesom Faderen kjenner mig, og jeg kjenner Faderen; og jeg setter mitt liv til for fårene.
16 Jeg har også andre får, som ikke h¢rer til denne sti; også dem skal jeg f¢re frem, og de skal h¢re min r¢st, og det skal bli én hjord, én hyrde.
17 Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg setter mitt liv til for å ta det igjen.
18 Ingen tar det fra mig, men jeg setter det til av mig selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen; dette bud fikk jeg av min Fader.
19 Det blev atter splid iblandt j¢dene på grunn av disse ord,
20 og mange av dem sa: Han er besatt og gal; hvorfor h¢rer I på ham?
21 Andre sa: Dette er ikke besatt manns tale; kan vel en ond ånd åpne blindes ¢ine?
22 Men det var tempelvielsens fest i Jerusalem. Det var vinter,
23 og Jesus gikk omkring i templet i Salomos buegang.
24 J¢dene flokket sig da om ham og sa til ham: Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, da si oss det rent ut!


25 Jesus svarte dem: Jeg har sagt eder det, og I tror det ikke; de gjerninger jeg gj¢r i min Faders navn, de vidner om mig;
26 men I tror ikke, fordi I ikke er av mine får.
27 Mine får h¢rer min r¢st, og jeg kjenner dem, og de f¢lger mig,
28 og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd.
29 Min Fader, som har gitt mig dem, er st¢rre enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd;
30 jeg og Faderen, vi er ett.
31 J¢dene tok da atter op stener for å stene ham.
32 Jesus svarte dem: Mange gode gjerninger har jeg vist eder fra min Fader; hvilken av dem er det I stener mig for?


33 J¢dene svarte ham: For nogen god gjerning stener vi dig ikke, men for gudsbespottelse, og fordi du som er et menneske, gj¢r dig selv til Gud.
34 Jesus svarte dem: Står det ikke skrevet i eders lov: Jeg har sagt: I er guder?
35 Når da loven kaller dem guder som Guds ord utgikk til(-)og Skriften kan ikke gj¢res ugyldig(-)
36 sier da I til ham som Faderen har helliget og sendt til verden: Du spotter Gud, fordi jeg sa: Jeg er Guds S¢nn?
37 Gj¢r jeg ikke min Faders gjerninger, da tro mig ikke;
38 men gj¢r jeg dem, da tro gjerningene, om I ikke tror mig, forat I kan skj¢nne og forstå at Faderen er i mig og jeg i ham!
39 De s¢kte da atter å gripe ham, men han slapp ut av deres hånd.
40 Og han drog atter bort til hin side av Jordan, til det sted hvor Johannes f¢rst d¢pte og han blev der.
41 Og mange kom til ham, og de sa: Johannes gjorde vel ikke noget tegn, men alt det som Johannes sa om denne, var sant.
42 Og mange trodde på ham der.

 

John: 11

 

1 Og det var en syk mann, Lasarus fra Betania, den by som Maria og hennes s¢ster Marta bodde i.
2 Det var Maria som salvet Herren med salve og t¢rket hans f¢tter med sitt hår; det var hennes bror Lasarus som var syk.
3 S¢strene sendte da bud til ham og lot si: Herre! se, han som du elsker, er syk.
4 Da Jesus h¢rte det, sa han: Denne sykdom er ikke til d¢den, men til Guds ëre, forat Guds S¢nn skal bli ëret ved den.
5 Men Jesus elsket Marta og hennes s¢ster og Lasarus.
6 Da han nu h¢rte at han var syk, blev han ennu to dager på det sted hvor han var;
7 da f¢rst sa han til disiplene: La oss dra til Judea igjen!
8 Disiplene sa til ham: Rabbi! nu nettop s¢kte j¢dene å stene dig, og du går atter dit?
9 Jesus svarte: Er det ikke tolv timer i en dag? Den som vandrer om dagen, st¢ter sig ikke, fordi han ser denne verdens lys;
10 men den som vandrer om natten, han st¢ter sig, fordi lyset ikke er i ham.
11 Dette talte han; og derefter sier han til dem: Lasarus, vår venn, er sovnet inn; men jeg går for å vekke ham.
12 Disiplene sa da til ham: Herre! er han sovnet inn, da blir han frisk igjen.
13 Jesus hadde talt om hans d¢d; men de tenkte at han talte om almindelig s¢vn.
14 Da sa Jesus rent ut til dem: Lasarus er d¢d,
15 og for eders skyld er jeg glad over at jeg ikke var der, forat I skal tro; men la oss gå til ham!
16 Tomas, det er tvilling, sa da til sine meddisipler: La oss gå med, forat vi kan d¢ sammen med ham!
17 Da nu Jesus kom, fant han at han allerede hadde ligget fire dager i graven.
18 Men Betania lå nër ved Jerusalem, omkring femten stadier derfra,
19 og mange av j¢dene var kommet til Marta og Maria for å tr¢ste dem i sorgen over deres bror.
20 Da nu Marta fikk h¢re at Jesus kom, gikk hun ham i m¢te; men Maria satt hjemme i huset.
21 Marta sa da til Jesus: Herre! hadde du vërt her, da var min bror ikke d¢d;
22 men også nu vet jeg at alt det du beder Gud om, vil Gud gi dig.
23 Jesus sier til henne: Din bror skal opstå.
24 Marta sier til ham: Jeg vet at han skal opstå i opstandelsen på den ytterste dag.
25 Jesus sa til henne: Jeg er opstandelsen og livet; den som tror på mig, om han enn d¢r, skal han dog leve,
26 og hver den som lever og tror på mig, skal aldri i evighet d¢. Tror du dette?
27 Hun sier til ham: Ja, Herre! jeg tror at du er Messias, Guds S¢nn, han som skal komme til verden.
28 Og da hun hadde sagt dette, gikk hun bort og kalte i stillhet på sin s¢ster Maria og sa: Mesteren er her og kaller på dig.


29 Da hun h¢rte det, stod hun hastig op og gikk til ham;

30 men Jesus var ennu ikke kommet inn i byen, han var på det sted hvor Marta hadde m¢tt ham.
31 Da nu de j¢der som var hos henne i huset og tr¢stet henne, så at Maria stod hastig op og gikk ut, fulgte de med henne; de tenkte at hun gikk bort til graven for å gråte der.
32 Da nu Maria kom dit hvor Jesus var, og så ham, falt hun ned for hans f¢tter og sa til ham: Herre! hadde du vërt her, da var min bror ikke d¢d.


33 Da nu Jesus så henne gråte, og så de j¢der gråte som var kommet med henne, blev han opr¢rt i sin ånd og rystet og sa:
34 Hvor har I lagt ham? De sa til ham: Herre, kom og se!
35 Jesus gråt.
36 J¢dene sa da: Se hvor han elsket ham!
37 Men nogen av dem sa: kunde ikke han som har åpnet den blindes ¢ine, også ha gjort at denne ikke var d¢d?
38 Jesus blev da atter opr¢rt i sin sjel, og kom til graven; det var en hule, og det lå en sten over den.
39 Jesus sier: Ta stenen bort! Marta, den d¢des s¢ster, sier til ham: Herre! han stinker allerede, for han har ligget fire dager.
40 Jesus sier til henne: Sa jeg dig ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?
41 De tok da stenen bort. Men Jesus l¢ftet sine ¢ine mot himmelen og sa: Fader! jeg takker dig fordi du har h¢rt mig.
42 Jeg visste jo at du alltid h¢rer mig, men for folkets skyld som står omkring, sa jeg det, forat de skal tro at du har utsendt mig.
43 Og da han hadde sagt dette, ropte han med h¢i r¢st: Lasarus, kom ut!
44 Da kom den d¢de ut, bundet med liksv¢p på f¢tter og hender, og om hans ansikt var bundet en svededuk. Jesus sier til dem: L¢s ham og la ham gå!
45 Mange av j¢dene, som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham;
46 men nogen av dem gikk avsted til fariseerne og sa dem hvad Jesus hadde gjort.


47 Yppersteprestene og fariseerne kalte da rådet sammen til m¢te og sa: Hvad skal vi gj¢re? for dette menneske gj¢r mange tegn.
48 Lar vi ham holde ved således, da vil alle tro på ham, og romerne vil komme og ta både vårt sted og vårt folk.
49 Men en av dem, Kaifas, som var yppersteprest det år, sa til dem:
50 I forstår ingenting, heller ikke tenker I på at det er til gagn for eder at ett menneske d¢r for folket og ikke hele folket går til grunne.
51 Dette sa han ikke av sig selv, men da han var yppersteprest det år, spådde han at Jesus skulde d¢ for folket,
52 og ikke for folket alene, men for også å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring.
53 Fra den dag av la de råd op om å slå ham ihjel.
54 Jesus gikk derfor ikke lenger åpenlyst omkring blandt j¢dene, men drog derfra til landet nër ved ¢rkenen, til en by som heter Efraim, og han blev der med sine disipler.
55 Men j¢denes påske var nër, og mange drog f¢r påsken fra landet op til Jerusalem for å rense sig.
56 De lette da efter Jesus, og talte sig imellem mens de stod i templet: Hvad tror I? kommer han slett ikke til h¢itiden?
57 Men yppersteprestene og fariseerne hadde påbudt at om nogen fikk vite hvor han var, skulde han melde det, så de kunde gripe ham.


 

John: 12

 

 

1 Seks dager f¢r påske kom da Jesus til Betania, hvor Lasarus var, han som Jesus hadde opvakt fra de d¢de.
2 Der gjorde de et måltid for ham, og Marta gikk til hånde; men Lasarus var en av dem som satt til bords med ham.
3 Maria tok da et pund ekte, såre kostelig nardus-salve og salvet Jesu f¢tter, og t¢rket hans f¢tter med sitt hår; og huset blev fylt av salvens duft.
4 En av hans disipler, Judas Iskariot, han som skulde forråde ham, sier da:
5 Hvorfor blev ikke denne salve solgt for tre hundre penninger og gitt til de fattige?
6 Men dette sa han, ikke fordi de fattige lå ham på hjerte, men fordi han var en tyv og hadde pungen og tok det som blev lagt i den.
7 Jesus sa da: La henne vëre! hun har gjemt den til min jordeferds dag;
8 for de fattige har I alltid hos eder, men mig har I ikke alltid.
9 En stor mengde av j¢dene fikk da vite at han var der, og de kom, ikke bare for Jesu skyld, men også for å se Lasarus, som han hadde opvakt fra de d¢de.
10 Men yppersteprestene la råd op om også å drepe Lasarus,
11 fordi mange av j¢dene for hans skyld gikk dit og trodde på Jesus.
12 Den f¢lgende dag, da meget folk som var kommet til h¢itiden, fikk h¢re at Jesus kom til Jerusalem,
13 tok de palmegrener og gikk ut for å m¢te ham, og ropte: Hosianna! Velsignet vëre han som kommer i Herrens navn, Israels konge!
14 Men Jesus fant et ungt asen og satte sig på det, således som skrevet er:
15 Frykt ikke, Sions datter! Se, din konge kommer, sittende på en asenfole.
16 Dette skj¢nte ikke hans disipler i f¢rstningen; men da Jesus var blitt herliggjort, da kom de i hu at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham.
17 Den hop som var i f¢lge med ham, vidnet da at han hadde kalt Lasarus ut av graven og opvakt ham fra de d¢de;
18 derfor var det også folket gikk ham i m¢te, fordi de hadde h¢rt at han hadde gjort dette tegn.
19 Fariseerne sa da til hverandre: I ser at I intet utretter; se, all verden l¢per efter ham!
20 Men der var nogen grekere blandt dem som pleide å dra op for å tilbede på h¢itiden;
21 Disse gikk da til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og bad ham og sa: Herre! vi vil gjerne se Jesus.
22 Filip kommer og sier det til Andreas; Andreas og Filip kommer og sier det til Jesus.
23 Men Jesus svarer dem og sier: Timen er kommet da Menneskes¢nnen skal herliggj¢res.
24 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og d¢r, blir det bare det ene korn; men hvis det d¢r, bërer det megen frukt.
25 Den som elsker sitt liv, mister det, og den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.
26 Om nogen er min tjener, han f¢lge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener vëre; om nogen er min tjener, ham skal Faderen ëre.
27 Nu er min sjel forferdet, og hvad skal jeg si? Fader, frels mig fra denne time! Dog nei, derfor er jeg kommet til denne time.
28 Fader, herliggj¢r ditt navn! Da kom en r¢st fra himmelen: Både har jeg herliggjort det og skal atter herliggj¢re det.


29 Folket som stod der og h¢rte det, sa da at det hadde tordnet; andre sa: Det var en engel som talte til ham.
30 Jesus svarte og sa: Ikke for min skyld kom denne r¢st, men for eders skyld.
31 Nu holdes dom over denne verden; nu skal denne verdens fyrste kastes ut,
32 og når jeg blir oph¢iet fra jorden, skal jeg drage alle til mig.
33 Dette sa han for å gi til kjenne hvad for en d¢d han skulde d¢.
34 Folket svarte ham: Vi har h¢rt av loven at Messias blir til evig tid; hvorledes kan da du si at Menneskes¢nnen skal oph¢ies? Hvem er denne Menneskes¢nn?
35 Jesus sa da til dem: Ennu en kort stund er lyset iblandt eder; vandre den stund I har lyset, forat ikke m¢rket skal komme over eder; den som vandrer i m¢rket, vet ikke hvor han går hen.
36 Tro på lyset den stund I har lyset, forat I kan bli lysets barn! Dette talte Jesus, og han gikk bort og skjulte sig for dem.
37 Men enda han hadde gjort så mange tegn for deres ¢ine, trodde de ikke på ham,


38 forat det ord av profeten Esaias skulde opfylles som han har sagt: Herre! hvem trodde det budskap vi h¢rte, og for hvem blev Herrens arm åpenbaret?
39 Og de kunde ikke tro, fordi Esaias atter har sagt:
40 Han har blindet deres ¢ine og forherdet deres hjerte, forat de ikke skal se med ¢inene og forstå med hjertet og omvende sig, så jeg kunde lëge dem.
41 Dette sa Esaias fordi han så hans herlighet og talte om ham.
42 Allikevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene, men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, forat de ikke skulde bli utst¢tt av synagogen;
43 for de vilde heller ha ëre av mennesker enn ëre av Gud.
44 Men Jesus ropte og sa: Den som tror på mig, tror ikke på mig, men på ham som har sendt mig,


45 og den som ser mig, ser ham som har sendt mig.
46 Jeg er kommet som et lys til verden, forat hver den som tror på mig, ikke skal bli i m¢rket.
47 Og dersom nogen h¢rer mine ord og ikke tar vare på dem, så d¢mmer ikke jeg ham; for jeg er ikke kommet for å d¢mme verden, men for å frelse verden;
48 den som forkaster mig og ikke tar imot mine ord, har den som d¢mmer ham: det ord jeg har talt, det skal d¢mme ham på den ytterste dag.
49 For jeg har ikke talt av mig selv, men Faderen, som har sendt mig, han har gitt mig befaling om hvad jeg skal si og hvad jeg skal tale,
50 og jeg vet at hans befaling er evig liv. Derfor, det jeg taler, det taler jeg således som Faderen har sagt mig.

 

John: 13

 

 

 

1 Men f¢r påskeh¢itiden, da Jesus visste at hans time var kommet da han skulde gå bort fra denne verden til Faderen-likesom han hadde elsket sine egne, som var i verden, så elsket han dem inntil enden.
2 Og mens de holdt måltid, da djevelen allerede hadde inngitt Judas Iskariot, Simons s¢nn, i hjertet at han skulde forråde ham,
3 og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud,
4 så står han op fra måltidet og legger sine klër av sig og tar et linklëde og binder om sig.
5 Derefter slår han vann i et fat, og så begynte han å vaske disiplenes f¢tter og å t¢rke dem med linklëdet som han var ombundet med.
6 Han kommer da til Simon Peter, og han sier til ham: Herre! vasker du mine f¢tter?
7 Jesus svarte og sa til ham: Hvad jeg gj¢r, forstår du ikke nu, men du skal skj¢nne det siden.
8 Peter sier til ham: Du skal aldri i evighet vaske mine f¢tter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker dig, har du ikke del med mig.
9 Simon Peter sier til ham: Herre! ikke bare mine f¢tter, men også hendene og hodet!


10 Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke til å vaske annet enn f¢ttene, men er ren over det hele; og I er rene, dog ikke alle.
11 For han visste hvem det var som skulde forråde ham; derfor sa han: I er ikke alle rene.
12 Da han nu hadde vasket deres f¢tter og tatt klërne på sig og atter satt sig til bords, sa han til dem: Skj¢nner I hvad jeg har gjort med eder?
13 I kaller mig mester og herre, og I sier det med rette, for jeg er det.
14 Har nu jeg, eders herre og mester, vasket eders f¢tter, så er også I skyldige å vaske hverandres f¢tter.
15 For jeg har gitt eder et forbillede, forat I skal gj¢re som jeg har gjort med eder.
16 Sannelig, sannelig sier jeg eder: En tjener er ikke st¢rre enn sin herre, heller ikke en utsending st¢rre enn den som har sendt ham.
17 Vet I dette, da er I salige, så sant I gj¢r det.
18 Ikke om eder alle taler jeg; jeg vet hvem jeg har utvalgt; men Skriften skulde opfylles: Den som eter sitt br¢d med mig, har l¢ftet sin hël mot mig.
19 Fra nu av sier jeg eder det f¢r det skjer, forat I, når det skjer, skal tro at det er mig.
20 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tar imot den jeg sender, han tar imot mig; men den som tar imot mig, han tar imot den som har sendt mig.
21 Da Jesus hadde sagt dette, blev han rystet i ånden, og vidnet og sa: Sannelig, sannelig sier jeg eder: En av eder skal forråde mig.
22 Disiplene så på hverandre, de kunde ikke skj¢nne hvem det var han talte om.
23 En av hans disipler satt til bords ved Jesu side, han som Jesus elsket;
24 til ham nikker da Simon Peter og sier til ham: Si hvem det er han taler om!
25 Han heller sig da op til Jesu bryst og sier: Herre! hvem er det?
26 Jesus svarer: Det er han som jeg gir det stykke jeg nu dypper. Han dypper da stykket, og tar og gir det til Judas, Simon Iskariots s¢nn.
27 Og efterat han hadde fått stykket, fór Satan inn i ham. Jesus sier da til ham: Hvad du gj¢r, det gj¢r snart!
28 Men ingen av dem som satt til bords, skj¢nte hvad han mente med det han sa til ham;
29 nogen tenkte, fordi Judas hadde pungen, at Jesus sa til ham: Kj¢p det vi trenger til h¢itiden! eller at han skulde gi noget til de fattige.
30 Da han nu hadde fått stykket, gikk han straks ut. Men det var natt.
31 Da han nu var gått ut, sier Jesus: Nu er Menneskes¢nnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham.
32 Er Gud herliggjort i ham, så skal også Gud herliggj¢re ham i sig, og han skal snart herliggj¢re ham.
33 Mine barn! ennu en liten stund er jeg hos eder; I skal lete efter mig, og som jeg sa til j¢dene: Dit jeg går, kan I ikke komme, således sier jeg nu også til eder.
34 Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre.
35 Derpå skal alle kjenne at I er mine disipler, om I har innbyrdes kjërlighet.
36 Simon Peter sier til ham: Herre! hvor går du hen? Jesus svarte: Dit jeg går, kan du ikke f¢lge mig nu, men du skal f¢lge mig siden.
37 Peter sier til ham: Herre! hvorfor kan jeg ikke f¢lge dig nu? Jeg vil sette mitt liv til for dig.
38 Jesus svarer: Vil du sette ditt liv til for mig? Sannelig, sannelig sier jeg dig: Hanen skal ikke gale f¢r du har fornektet mig tre ganger.

 

John: 14

 

 

1 Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig!
2 I min Faders hus er det mange rum; var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det; for jeg går bort for å berede eder sted;
3 og når jeg er gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til mig, forat også I skal vëre der jeg er.
4 Og hvor jeg går hen, dit vet I veien.
5 Tomas sier til ham: Herre! vi vet ikke hvor du går hen; hvorledes skulde vi da vite veien?
6 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.
7 Hadde I kjent mig, da hadde I også kjent Faderen, og fra nu av kjenner I ham og har sett ham.
8 Filip sier til ham: Herre! vis oss Faderen, og det er oss nok!
9 Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vërt hos eder, og du kjenner mig ikke, Filip? Den som har sett mig, har sett Faderen; hvorledes kan du da si: Vis oss Faderen?
10 Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i mig? De ord jeg sier til eder, taler jeg ikke av mig selv, men Faderen, som blir i mig, han gj¢r sine gjerninger.
11 Tro mig at jeg er i Faderen og Faderen i mig; men hvis ikke, så tro det dog for selve gjerningenes skyld!
12 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror på mig, han skal også gj¢re de gjerninger jeg gj¢r; og han skal gj¢re st¢rre enn disse; for jeg går til min Fader,
13 og hvad som helst I beder om i mitt navn, det vil jeg gj¢re, forat Faderen skal bli herliggjort i S¢nnen.
14 Dersom I beder mig om noget i mitt navn, så vil jeg gj¢re det.
15 Dersom I elsker mig, da holder I mine bud,
16 og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan vëre hos eder evindelig,
17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke; I kjenner ham, for han blir hos eder og skal vëre i eder.
18 Jeg vil ikke efterlate eder farl¢se; jeg kommer til eder.
19 Ennu en liten stund, og verden ser mig ikke lenger; men I ser mig; for jeg lever, og I skal leve.
20 På den dag skal I kjenne at jeg er i min Fader, og I i mig, og jeg i eder.
21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.
22 Judas(-)ikke Iskariot(-)sier til ham: Herre! hvad kommer det av at du vil åpenbare dig for oss og ikke for verden?
23 Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.
24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I h¢rer, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.
25 Dette har jeg talt til eder mens jeg var hos eder;
26 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lëre eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.
27 Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!
28 I h¢rte at jeg sa til eder: Jeg går bort og kommer til eder igjen. Dersom I elsket mig, da gledet I eder over at jeg går til Faderen; for Faderen er st¢rre enn jeg.
29 Og nu har jeg sagt eder det f¢r det skjer, forat I skal tro når det Skjer.
30 Jeg skal herefter ikke tale meget med eder; for verdens fyrste kommer, og han har intet i mig,
31 men forat verden kan skj¢nne at jeg elsker Faderen og gj¢r så som Faderen har befalt mig(-)stå op, la oss gå herfra!


go to chapters........1-7.......8-14.......15-18.......19-21

BOOK OF JOHN HOMEPAGE