John: 19

 

 

 

 

1 Da tok Pilatus Jesus og lot ham hudstryke.
2 Og stridsmennene flettet en krone av torner og satte den på hans hode, og de kastet en purpurkappe om ham, og gikk frem for ham og sa:
3 Vër hilset, du j¢denes konge! Og de slo ham i ansiktet.
4 Pilatus gikk da atter ut og sa til dem: Se, jeg f¢rer ham ut til eder, forat I skal vite at jeg ikke finner nogen skyld hos ham.
5 Jesus kom da ut og bar tornekronen og purpurkappen. Og han sa til dem: Se det menneske!
6 Da nu yppersteprestene og tjenerne fikk se ham, ropte de: Korsfest, korsfest! Pilatus sier til dem: Ta I ham og korsfest ham! for jeg finner ingen skyld hos ham.
7 J¢dene svarte ham: Vi har en lov, og efter den lov er han skyldig til å d¢, fordi han har gjort sig selv til Guds S¢nn.
8 Da nu Pilatus h¢rte dette ord, blev han ennu mere redd,


9 og han gikk atter inn i borgen og sa til Jesus: Hvor er du fra? Men Jesus gav ham intet svar.
10 Pilatus sier da til ham: Vil du ikke tale med mig? Vet du ikke at jeg har makt til å gi dig fri og har makt til å korsfeste dig?

11 Jesus svarte: Du hadde ingen makt over mig hvis det ikke var gitt dig ovenfra; derfor har han som overgav mig til dig, st¢rre synd.
12 På grunn av dette s¢kte Pilatus fremdeles å gi ham fri. Men j¢dene ropte: Gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn; hver den som gj¢r sig selv til konge, setter sig op imot keiseren.
13 Da nu Pilatus h¢rte disse ord, f¢rte han Jesus ut og satte sig på dommersetet, på det sted som kalles Stenlagt, på hebraisk Gabbata.
14 Men det var beredelses-dagen i påsken, omkring den sjette time. Og han sier til j¢dene: Se her eders konge!
15 De ropte da: Bort, bort med ham! Korsfest ham! Pilatus sier til dem: Skal jeg korsfeste eders konge? Yppersteprestene svarte: Vi har ingen annen konge enn keiseren.
16 Da overgav han ham til dem til å korsfestes.
17 Så tok de Jesus med sig, og han bar sitt kors og gikk ut til det sted som kalles Hodeskalle-stedet, på hebraisk Golgata;

18 der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellem. 

19 Men Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset; der var skrevet: Jesus fra Nasaret, j¢denes konge.
20 Denne innskrift leste da mange av j¢dene; for det sted hvor Jesus blev korsfestet, var nër ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og gresk.
21 J¢denes yppersteprester sa da til Pilatus: Skriv ikke: J¢denes konge, men at han sa: Jeg er j¢denes konge!
22 Pilatus svarte: Det jeg skrev, det skrev jeg.
23 Da nu stridsmennene hadde korsfestet Jesus, tok de hans klër og delte dem i fire deler, en for hver stridsmann. Likeså tok de kjortelen. Men kjortelen var usydd, vevd fra ¢verst og helt igjennem.
24 De sa da til hverandre: La oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den! (-)forat Skriften skulde opfylles, som sier: De delte mine klër mellem sig, og kastet lodd om min kjortel. Dette gjorde da stridsmennene.


25 Men ved Jesu kors stod hans mor og hans mors s¢ster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalena.
26 Da nu Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippel han elsket, sa han til sin mor: Kvinne! se, det er din s¢nn;
27 derefter sa han til disippelen: Se, det er din mor. Og fra den stund tok disippelen henne hjem til sig.

28 Derefter, da Jesus visste at nu var alt fullbragt, forat Skriften skulde opfylles, sier han: Jeg t¢rster.
29 Der stod et kar fullt av eddik; de satte da en svamp full av eddik på en isop-stilk og holdt den op til hans munn.
30 Da nu Jesus hadde fått eddiken, sa han: Det er fullbragt. Og han b¢ide sitt hode og opgav sin ånd.
31 Det var beredelses-dagen; forat nu legemene ikke skulde bli hengende på korset sabbaten over(-)for denne sabbatsdag var stor(-)bad j¢dene Pilatus om at deres ben måtte bli brutt s¢nder og legemene tatt ned.


32 Stridsmennene kom da og br¢t benene på den f¢rste og på den andre som var korsfestet sammen med ham;
33 men da de kom til Jesus og så at han allerede var d¢d, br¢t de ikke hans ben,
34 men en av stridsmennene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann.
35 Og den som har sett det, har vidnet om det, og hans vidnesbyrd er sant, og han vet at han sier sant, forat også I skal tro.
36 For dette skjedde forat Skriften skulde opfylles: Intet ben skal brytes på ham.
37 Og atter sier et annet skriftord: De skal se på ham som de har gjennemstunget.
38 Men Josef fra Arimatea, som var en av Jesu disipler, dog l¢nnlig, av frykt for j¢dene, bad derefter Pilatus at han måtte ta Jesu legeme ned; og Pilatus gav ham lov til det. Han kom da og tok Jesu legeme ned.
39 Men også Nikodemus kom, han som f¢rste gang var kommet til ham om natten, og han hadde med sig en blanding av myrra og aloè, omkring hundre pund.
40 De tok da Jesu legeme og sv¢pte det i linklër med de velluktende urter, således som det er skikk hos j¢dene ved jordeferd.
41 Men på det sted hvor Jesus blev korsfestet, var det en have, og i haven en ny grav, som aldri nogen var blitt lagt i;
42 der la de da Jesus, fordi det var j¢denes beredelses-dag; for graven var nër ved.


John: 20

 

 

 

1 Men på den f¢rste dag i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennu var m¢rkt, og hun så at stenen var tatt bort fra graven.
2 Hun l¢p da avsted, og kom til Simon Peter og til den andre disippel, han som Jesus elsket, og sa til dem: De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.
3 Peter og den andre disippel gikk da avsted og kom til graven.
4 Men de to l¢p sammen, og den andre disippel l¢p i forveien, hurtigere enn Peter, og kom f¢rst til graven,
5 og da han b¢ide sig ned, så han linklërne ligge der; men han gikk ikke inn.
6 Simon Peter kom da bakefter ham, og han gikk inn i graven, og så at linklërne lå der,
7 og at svededuken som hadde vërt på hans hode, ikke lå sammen med linklërne, men var lagt sammen på et sted for sig selv.
8 Da gikk også den andre disippel inn, han som var kommet f¢rst til graven, og han så og trodde;


9 for de forstod ennu ikke Skriften, at han skulde opstå fra de d¢de.


10 Disiplene gikk da hjem igjen.
11 Men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Som hun nu gråt, b¢ide hun sig og så inn i graven,
12 og hun fikk se to engler sitte i hvite klër, en ved hodet og en ved f¢ttene, der hvor Jesu legeme hadde ligget.


13 Og de sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem: De har tatt min herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham!
14 Da hun hadde sagt dette, vendte hun sig om og så Jesus stå der; og hun visste ikke at det var Jesus.
15 Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du efter? Hun trodde at det var urtegårdsmannen, og sa til ham: Herre! dersom du har båret ham bort, da si mig hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham!


16 Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun sig om og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! det er mester.
17 Jesus sier til henne: R¢r ikke ved mig! for jeg er ennu ikke faret op til Faderen; men gå til mine br¢dre og si til dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud!
18 Maria Magdalena kommer og forteller disiplene: Jeg har sett Herren, og at han hadde sagt dette til henne.
19 Da det nu var aften den dag, den f¢rste dag i uken, og d¢rene var lukket der hvor disiplene var, av frykt for j¢dene, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sa til dem: Fred vëre med eder!

20 Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da blev disiplene glade, da de så Herren.
21 Han sa da atter til dem: Fred vëre med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.
22 Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot den Hellige Ånd!
23 Dersom I forlater nogen deres synder, da er de dem forlatt; dersom I fastholder dem for nogen, da er de fastholdt.
24 Men en av de tolv, Tomas, det er tvilling, var ikke sammen med dem dengang Jesus kom.
25 De andre disipler sa da til ham: Vi har sett Herren. Men han sa til dem: Uten at jeg får se naglegapet i hans hender og stikke min finger i naglegapet og stikke min hånd i hans side, vil jeg ingenlunde tro.
26 Og åtte dager derefter var hans disipler atter inne, og Tomas med dem. Jesus kom mens d¢rene var lukket, og stod midt iblandt dem og sa: Fred vëre med eder!
27 Derefter sier han til Tomas: Rekk din finger hit, og se mine hender, og rekk din hånd hit og stikk den i min side, og vër ikke vantro, men troende!


28 Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud!
29 Jesus sier til ham: Fordi du har sett mig, tror du; salige er de som ikke ser og dog tror.
30 Også mange andre tegn gjorde Jesus for sine disiplers ¢ine, tegn som ikke er skrevet i denne bok;
31 men disse er skrevet forat I skal tro at Jesus er Messias, Guds S¢nn, og forat I ved troen skal ha liv i hans navn.

 

John: 21

 

 

1 Siden åpenbarte Jesus sig atter for disiplene ved Tiberias-sj¢en; og han åpenbarte sig på denne måte:
2 Simon Peter og Tomas, det er tvilling, og Natanael fra Kana i Galilea og Sebedeus' s¢nner og to andre av hans disipler var sammen.
3 Simon Peter sier til dem: Jeg går avsted for å fiske. De sier til ham: Vi går også med dig. De gikk avsted og steg i båten; men den natt fikk de intet.
4 Da det alt led mot morgenen, stod Jesus ved stranden; men disiplene visste ikke at det var Jesus.
5 Jesus sier da til dem: Barn! har I fisk? De svarte ham: Nei.
6 Men han sa til dem: Kast garnet på den h¢ire side av båten, så skal I få! De kastet det da ut, og nu var de ikke i stand til å dra det op, så meget fisk var der.
7 Den disippel som Jesus elsket, sier da til Peter: Det er Herren! Da nu Simon Peter h¢rte at det var Herren, bandt han sin kjortel om sig(-)for han var naken(-)og kastet sig i sj¢en;
8 men de andre disipler kom med båten(-)de var ikke lang fra land, bare omkring to hundre alen(-)og drog garnet med fiskene efter sig.
9 Da de var steget i land, så de gl¢dende kull ligge der, og på dem fisk og br¢d.
10 Jesus sier til dem: Kom hit med noget av den fisk som I nu fikk!
11 Simon Peter gikk ombord og drog garnet på land, fullt av store fisker, hundre og tre og femti, og enda det var så mange, gikk garnet ikke i s¢nder.
12 Jesus sier til dem: Kom hit og hold måltid! Men ingen av disiplene vågde å sp¢rre ham: Hvem er du? for de forstod at det var Herren.
13 Jesus kommer og tar br¢det og gir dem, og likeså fisken.
14 Dette var nu tredje gang Jesus åpenbarte sig for sine disipler efterat han var opstanden fra de d¢de.
15 Da de nu hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' s¢nn! elsker du mig mere enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre! du vet at jeg har dig kjër. Han sier til ham: F¢ mine lam!


16 Atter sier han til ham, annen gang: Simon, Johannes' s¢nn! elsker du mig? Han sier til ham: Ja, Herre! du vet at jeg har dig kjër. Han sier til ham: Vokt mine får!
17 Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' s¢nn! har du mig kjër? Peter blev bedr¢vet over at han tredje gang sa til ham: Har du mig kjër? Og han sier til ham: Herre! du vet alt, du vet at jeg har dig kjër. Jesus sier til ham: F¢ mine får!
18 Sannelig, sannelig sier jeg dig: Da du var yngre, bandt du selv op om dig og gikk dit du vilde; men når du er blitt gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde op om dig og f¢re dig dit du ikke vil.
19 Dette sa han for å gi til kjenne med hvad slags d¢d han skulde ëre Gud. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: F¢lg mig!
20 Da Peter vender sig, ser han den disippel f¢lge med som Jesus elsket, og som lå op til hans bryst ved nattverden og sa: Herre! hvem er det som forråder dig?
21 Da nu Peter ser denne, sier han til Jesus: Herre! hvorledes skal det da gå denne?
22 Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hvad kommer det dig ved? F¢lg du mig!
23 Derfor kom det ord ut blandt br¢drene: Denne disippel d¢r ikke. Og dog sa Jesus ikke til ham at han ikke skulde d¢, men: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hvad kommer det dig ved?
24 Dette er den disippel som vidner om dette og har skrevet dette; og vi vet at hans vidnesbyrd er sant.
25 Men det er også meget annet som Jesus har gjort; skulde det skrives, hver ting for sig, da mener jeg at ikke hele verden vilde rumme de b¢ker som da måtte skrives. 

go to chapters........1-7.......8-14.......15-18.......19-21

BOOK OF JOHN HOMEPAGE