PARA SA IMO

Ginkastigo Ako.
Gintampa. Ginlatigo.
Ginlamposan.

Ginpilas ang Akon ulo, guya kag likod.
Ginpapas-an Ako sang mabug-at nga krus.
Ginlansang ang Akon mga kamot kag mga tiil sa krus.


Gutom, uhaw kag kapoy ang gin-antos Ko sa krus upod sa sakit sang akon mga pilas. Ginsakit ang Akon lawas, ginpilas pa gid ang Akon balatyagon.
Ginbaligya Ako ni Hudas nga Akon migo sa bili nga 30 ka panid sang pilak. Gintraidoran nya Ako paagi sa paghalok.
Ginbayaan Ako sang halos tanan Ko nga mga migo. Ginpanghiwala Ako katatlo ni Pedro nga nagsumpa nga magaunong sa Akon.
Ginbutangan Ako sang tunokon nga korona kag ginpakahuy-an. Ginkadlawan kag gin-insultohan Ako. Ginduplaan Ako sa guya.
Ginpalansang Ako nga wala sang sala samtang si Barabbas nga kawatan, manugpatay sang tawo kag rebelde, ginbuy-an.
Ginpasibangdan Ako nga naghimo sang malain kag ginpapatay paagi sa pagpalansang sa krus, ang pinakasakit kag pinaka-makahuloya nga klase sang silot.

 

Ginlansang Ako sa tunga sang duha ka kawatan para maumid Ako sa ila nga pagkamakasasala kag pagkakriminal.
Ginsikway Ako sang Akon kaugalingon nga mga katawhan.
Ginpatumbayaan Ako sang makadali sang Dios nga Amay tungod sang mga sala nga ginbutang sa Akon lawas sadto. Amo ato ang pinakasakit sa tanan Ko nga mga pag-antos. Kamatayon lang ang nagpa-untat sang Akon mga pag-antos.
KABALO KA BALA NGA NAGPAKATAWO, NAG-ANTOS KAG NAPATAY SA KRUS AKO PARA SA IMO?
PARA SA IMO kay ang tanan nga tawo makasasala, pati ikaw. Ang TANAN, pati ikaw bisan diutay lang ang imo mga sala, nagakinahanglan sang Manluluwas.
PARA SA IMO kay ang paghimo sang maayo indi makaluwas. Kon maluwas mo man lang ang imo kaugalingon, indi Ako magsakripisyo kay ini mangin wala sang pulos.
PARA SA IMO kay ang imo nga maayong buhat indi mabaton nga bayad para sa imo mga sala.
PARA SA IMO kay paagi lang gid sa Akon pag-antos kag kamatayon sa krus nga mabayaran ang imo mga sala.
Paagi lang gid sa Akon pagsakripisyo nga maluwas ka.

 

Nag-antos, napatay kag nabanhaw Ako. Subong ari Ako, ang buhi nga Manluluwas nagahambal sa imo.
Tungod sang Akon sakripisyo PARA SA IMO, pwede ka magpaLangit. Indi ka kinahanglan mag-antos sa Impyerno.
Maghinulsol lang sang imo mga sala kag magsalig sang bug-os sa Akon nga nagbayad sa krus sining mga sala mo.
Ginatan-aw Ko ang tagiposoon mo subong. Palangga Ko gid ikaw kaayo kag luyag Ko nga mag-istar ka sa Langit upod sa Akon. Handa Ako nga magluwas sa imo kon tuod-tuod ang imo desisyon.
Nagahulat lang Ako nga magsiling ka sa Akon: "GINOONG HESUS, PATAWARA AKO. LUWASA AKO. BAG-OHA AKO."
Palihog, indi gid pag-usiki ang pag-antos kag kamatayon Ko sa krus PARA SA IMO . Indi gid pag-usiki ang sakripisyo Ko PARA SA IMO.

Kon may pamangkot ka,
magtawag sa tel. #434-
6153 ukon magsulat sa
Pass The Word Ministry,
P.O. Box 333, Bacolod
City 6100, Philippines